Openbare Basisschool 't Kofschip

Wij zien ieder kind én zijn ontwikkeling

Intake gesprek

Twee maal per jaar organiseert de school een open inloop voor nieuwe ouders. U bent dan vrij om binnen te lopen, informatie te vragen en klassen te bezoeken.

Buiten deze inloop is het altijd mogelijk een afspraak te maken met de directeur voor een kennismakingsgesprek. De directeur zal dan iets vertellen over de onderwijsvisie van de school. Ook kunnen uw vragen dan op tafel komen. Graag hoort de directeur dan ook wie uw kind is en welke onderwijsbehoeften uw kind heeft.

Na het kennismakingsgesprek heeft u de mogelijkheid om over te gaan tot aanmelding/inschrijving. We volgen dan de procedure beschreven bij inschrijven.

Inschrijven

Vanaf de geboorte tot 3 jaar worden kinderen op een wachtlijst met vooraanmeldingen geplaatst.

Vanaf 3 jaar melden ouders aan via het aanmeldingsformulier.

Vanaf de aanmelding tot 6 weken daarna neemt de school een besluit over het verzoek tot toelating.

Is er een, door de directeur genomen, positieve toelatingsbeslissing: dan is de aanmelding formeel een inschrijving.

De school stuurt ouders een bevestiging van inschrijving met de vraag naar een legitimatiebewijs (of bij negatieve beslissing een brief met onderbouwing van de afwijzing en de uitnodiging voor een gesprek) BSN-gegevens worden overgenomen van het identiteitsbewijs van de leerling.

De leerling wordt opgenomen in het administratiesysteem van de school; Parnassys.

Verlof aanvragen

Formulieren voor verlofaanvragen, ook voor het bezoek aan een dokter, tandarts, fysiotherapeut enz., kunt u bij de administratie krijgen of downloaden en printen vanaf onze website. Dit mag maximaal 10 dagen per schooljaar, mits u van tevoren daarvoor schriftelijk toestemming heeft gevraagd aan de schoolleiding. Wilt u uw kind langer of vaker dan 10 dagen thuishouden, dan moet u daarvoor toestemming vragen bij het bevoegd gezag. (secretariaat@ante.nl)

N.B.: Wilt u er voor zorgdragen, dat afspraken voor het bezoek aan de huisarts, tandarts, logopedist etc. zoveel mogelijk buiten schooltijd worden gemaakt?

brief verlofaanvraag wegens gewichtige omstandigheden

brief verlofaanvraag extra vakantie

Ziek melden

De school wil tijdig op de hoogte zijn van absentie van leerlingen. Daarom is het prettig wanneer u vóór schooltijd de ziekte (of ander verzuim) van uw kind meldt. Vertelt u alstublieft ook wat uw kind heeft, zodat besmettelijke ziekten aan andere ouders/verzorgers en aan de GGD (een wettelijke plicht) kunnen worden doorgeven. U kunt vanaf 8.00 uur bellen. Belt u onder schooltijd alleen in uiterste noodzaak. Behalve voor ziekte is altijd een verlofaanvraag nodig. Zie verlof aanvragen!

Veiligheidsplan

“Opgroeien in een veilige, gezellige sfeer is

onontbeerlijk voor de ontwikkeling van kinderen.”

Copyright © 2019 - Alle rechten voorbehouden - Powered by VWA Internet- en Reclamebureau